Witamy na stronie internetowej Bazyliki Piekarskiej.

Wydarzenia

 

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu


Zaproszenie do Katedry

 

ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA


Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!


W niedzielę, 24 listopada, skierujemy nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To właśnie Jemu będziemy dziękować za wszelkie dobro otrzymane w kończącym się roku liturgicznym, zwłaszcza za Ducha Świętego, „który od Ojca i Syna pochodzi”. To On buduje Kościół i wyposaża nas w dary i charyzmaty.
Podczas tegorocznej odpustowej uroczystości w katowickiej katedrze wyśpiewamy „w mocy Bożego Ducha” szczególne dziękczynienie za archidiecezjalną Caritas, świętującą 30-lecie swojej działalności. Instytucja ta, powołana w listopadzie 1989 r., podejmuje dzieła dobroczynne oraz nieprzerwanie troszczy się o osoby starsze, chore, niepełnosprawne, ubogie i wykluczone społecznie, a także o dzieci dotknięte rodzinnymi kryzysami. Ważnym wymiarem działalności charytatywnej naszego lokalnego Kościoła są parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas. Dlatego właśnie wspólną modlitwę wpiszemy w słowa Jezusa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), i wyrazimy wdzięczność tym, którzy podejmują trud charytatywnej pracy oraz posługi, rozszerzając na ziemi Boże Królestwo miłosiernej miłości i sprawiedliwości.
Do udziału we Mszy św. pontyfikalnej o godz. 12-tej zapraszam pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wiernych zaangażowanych w parafialnych zespołach charytatywnych. Zapraszam dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas wraz z ich opiekunami. Wzorem poprzednich lat po Eucharystii wręczone zostaną wyróżnionym wiernym archidiecezjalne medale Pro Christi Regno.

 

Siostry i Bracia!


Do wspólnej modlitwy zapraszam również osoby życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach oraz reprezentantów parafialnych rad duszpasterskich. Z delegatami rad parafialnych wszystkich parafii archidiecezji spotkamy się już o godz. 10-tej w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ na konferencji formacyjnej poświęconej nowemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce. Jego hasłem są słowa: „Eucharystia daje życie”. Począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu – przede wszystkim w duszpasterstwie parafialnym – będziemy podejmowali wspólną refleksję o Eucharystii, która jest sercem Kościoła, źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła – sam Pan Jezus, nasza Pascha (por. KKK 1325).
Zapraszam Was raz jeszcze do wspólnego świętowania oraz do żarliwej modlitwy za nasz katowicki Kościół. Oczekując modlitewnego spotkanie w katedrze, z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


Pierwsze soboty miesiąca

17.00 - Różaniec wynagradzający ku czci Niepokalanego Serca N. M. P. i 15-minutowa medytacja nad tajemnicami różańcowymi;

18.00 - Msza św. z komunią wynagradzającą.

 

*********************

 

WYNAGRODZENIE SKŁADANE NIEPOKALANEMU SERCU N. M. P.

 

WIELKA OBIETNICA

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, a 10. grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem Jezus i pokazała jej cierniami otoczone serce.

 

Dzieciątko powiedziało:

„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.”

 

Maryja powiedziała:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.”

 

 

DLACZEGO PIĘĆ PIERWSZYCH SOBÓT WYNAGRADZAJĄCYCH?

 

„Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

- Grzechy przeciw Niepokalanemu Poczęciu N. M. P.;

- Grzechy przeciw Jej Dziewictwu;

- Grzechy przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu;

- Grzechy, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Matki Bożej;

- Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.”

 

WARUNKI WYPEŁNIENIA TEGO NABOŻEŃSTWA:

 

1 - Spowiedź wynagradzająca.

2 - Komunia wynagradzająca.

3 - Różaniec wynagradzający.

4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi.


***************************

 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU N. M. P.

 

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje.  Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko! 

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ RODZINY NIEPOKALANEMU SERCU N. M. P.

 

Maryjo, nasza rodzina poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć.  Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, i naszą pracą.  Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności.  Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.  

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił.  Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem.  Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź Arką zbawienia dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen.

 

ODNOWIENIE POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU N. M. P.

 

Matko Niepokalana, całą naszą ufność pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, ·w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca Świętego, poświęciliśmy się Tobie wszyscy razem. Obecnie, odnawiamy uroczyście to nasze poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu.

O przedobra Matko!  Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach!  O Maryjo, broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności, ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością.  Twemu Sercu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym, na drogach życia błądzących, grzesznych, strzeż ich o Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich.  Z miłości dla Twego Serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć wedle przykazań Bożych, według nauki Chrystusa ·i Kościoła.  Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją Chlebem Życia.

Pomóż nam o Maryjo wykonać te postanowienia, przyjmij to nasze poświęcenie, wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego.  Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.


Wieczory Maryjne (13-ty dzień miesiąca, od listopada do kwietnia)

 

18.00: Eucharystia, rozważanie, różaniec z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

i tzw. błogosławieństwo lourdzkie Najświętszym Sakramentem.

 


Pielgrzymka do Grecji szlakiem św. Pawła

W czerwcu przyszłego roku organizujemy pielgrzymkę autokarową do Grecji, szlakiem św. Pawła (Kavala, Filippi, Athos, Saloniki, Berea, Klasztory Meteora, Ateny i Korynt). Termin: 14-23.06.2020, koszt: 1250,- zł + 400,- Euro. Przygotowaniem do pielgrzymki są odbywające się raz w miesiącu katechezy dorosłych w formie lectio divina, czyli pobożnego czytania i rozważania Pisma Świętego.

Chętni na pielgrzymkę mogą się zapisywać w Centrum Pielgrzymkowym i u ks. Proboszcza. 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w grudniu.

 

 


 

 


Kalendarium 2019


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.