Okres Bożego Narodzenia

Piekarskie nieszpory kolędowe (niedziela)

15.00

 

Od 25. grudnia aż do 2. lutego w każdą niedzielę śpiewane są uroczyste nieszpory kolędowe oparte na tradycyjnych tekstach podkreślających w sposób szczególny piękno tajemnicy wcielenia. Trzy utwory psalmodyczne, których tytuły to: „Noc nadeszła pożądana”, „Dzień ten nam sam Pan Bóg sprawił” oraz „Śpiewajmy Panu z weselem” przeplatane są śpiewem kolęd. Na zakończenie wykonuje się antyfonę ku czci Matki Bożej „Alma Redemptoris Mater” – „Sławna Matko Zbawiciela”.

 

 


 

Nieszpory Bożonarodzeniowe
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 

Psalm I
1. Noc nadeszła pożądana,
w tysiąc gwiazd jasnych przybrana.
Sen spoczynkiem troski słodził. 
Wtem się Jezus nam narodził,
wtem się Jezus nam narodził.

2. Duchów świętych grono całe 
śpiewa w górze Panu chwałę, 
ludziom radość oznajmuje 
i ziemi pokój zwiastuje,
i ziemi pokój zwiastuje.

3. W złocisty obłok przywdziane,
jaką w nocy czyni zmianę; 
a gdy światłość wokół toczy, 
wtem je straż pasterzy zoczy,
wtem je straż pasterzy zoczy.

4. A skoro to straż spostrzegnie,
żwawo do stajni pobiegnie, 
widzieć Dziecię narodzone, 
ubogo w żłób położone,
ubogo w żłób położone.

5. Choć w pieluszki uwinione, 
za Pana jednak uczczone, 
bo każdy w Nim poznać może, 
ulubione Dziecię Boże,
ulubione Dziecię Boże.

6. Jaką radość i nadzieję, 
niebo na ziemię nam leje, 
jak nas Ojciec umiłował, 
kiedy nam Syna darował,
kiedy nam Syna darował.

7. Dawszy nam Bóg Syna Swego, 
da też, co jest zbawiennego! 
Jego miłość nieskończona 
niechaj będzie uwielbiona,
niechaj będzie uwielbiona.

 


Psam II

1. Dzień ten nam sam Pan Bóg sprawił,
na nim światu się objawił.
Niechaj się więc dziś weseli,
bo z nim radość niebo dzieli.2. Za Nim narody tęskniły,

ach, jakże się pocieszyły,
gdy już nadszedł pożądany
i pocieszył lud stroskany.

3. Kiedy to, ach, pojąć żądam,
pełen zdumienia spoglądam
na Niego i z czcią wyznaję,
że On się pojąć nie daje.

4. Panie, człekiem narodzony,
Książę pokoju mieniony!
Chcesz jak brat nasz mieszkać z nami,
Czynić nas Boga dzieciami.


Psalm III

1. Śpiewajcie Panu z weselem,
Jezus naszym Zbawicielem,
dziś na ziemię przychodzi,
z Panny czystej się rodzi,
z Panny czystej się rodzi

2. Przystąpmyż w duchu ku Tobie,
Tu Bóg w dziecięcia osobie,
tu w ubóstwie Pan świata,
z człowiekiem się dziś brata,
z człowiekiem się dziś brata.

3. Złóżmy Mu ukłon głęboki,
uczcijmy jego wyroki.
Bóg nasz nieogarniony,
człowiekiem dziś zrodzony,
człowiekiem dziś zrodzony.

4. Przynieśmy z Aniołów chórem,
bośmy też Jego utworem.
Chwały mu głośmy pienia,
w dzień Jego narodzenia,
w dzień Jego narodzenia.

5. Idźmy k’Niemu z pasterzami,
nieśmy ofiary z mędrcami!
Już nie kadzidło, złoto,
Pan ten nie stoi o to,
Pan ten nie stoi o to,

6. Chwała bądź Bogu Synowi,
zrodzonemu z Panny czystej,
i Ojcu z Duchem Świętym,
na wieki niepojętym,
na wieki niepojętym.


 

Magnificat
Wielbi dusza moja Pana
I rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim.

Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.

Albowiem uczynił mi wszelkie rzeczy,
Który możny jest i Święte Imię Jego.

A miłosierdzie Jego od narodu do narodów
Bojących się Jego.

Uczynił moc ramieniem swojem,
Rozproszył pyszne myślą serca swego.

Złożył mocarze z stolicy, 
A podwyższył pokorne.

Łaknące napełnił dobrami,
A bogaczy z niczym wypuścił.

Przyjął Izraela, sługę Swego,
Wspomniawszy na miłosierdzie Swoje.

Jako mówił do ojców naszych,
Abrahamowi i nasieniu Jego na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu.

Jak była na początku 
I teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


albo

1. Wielbij duszo moja, Pana,
któraś od niego wybrana,
i wesel się w Bogu swoim,
co jest Zbawicielem moim.

2. Wejrzał On z swojej stolicy
na pokorę służebnicy
I po wszystkie wieki czczoną
chce ją mieć błogosławioną.

3. Moc najwyższa mnie wsławiła,
kiedy dla mnie uczyniła
cuda nigdy niepojęte,
której imię zawsze święte.

4. A litość od pokolenia,
do pokoleń i zbawienia
tych, co się Boga lękają
i Panem Go swym uznają.

5. Wszechmocny Pan, nieśmiertelną,
moc okazał swoją dzielną,
gdy myśli pysznych rozproszył
i dumne serca poruszył.

6. Bohaterów dumnomężnych,
gdy strącił z tronów potężnych.
A pokornych wyprowadził
i na tronach ich osadził.

7. Gdy ubogich bogactwami,
dom napełnił i skarbami,
a pogardził bogatymi
i zrównał ich z ubogimi.

8. Sługę swego, kiedy w stałą,
wziął opiekę swą wspaniałą, 
Izraela, miłosierny
Bóg w przymierzach swoich wierny.

9. Które z naszymi przodkami,
Abrahama potomkami,
uczynił i zawarł stałe,
i na wieki wiecznie trwałe.

10. Chwała Ojcu i Synowi, 
Świętemu także Duchowi,
niech będzie wszędzie stateczna,
teraz i na wieki wieczna.

 


Antyfona do Najświętszej Panny Marii

1. Sławna Matko Zbawiciela,
Rodzico Odkupiciela, 
Gwiazdo morza głębokiego, 
Racz się ująć świata mdłego.

2. Natura się zadumiała, 
Gdyś w łonie Twem pozwoliła,
Na anielskie pozdrowienie, 
Syna Bożego wcielenie.

3. Tyś poczęła, porodziła, 
Lecz jakoś wpierw Panną była, 
Panną zostajesz na wieki, 
Przyczyń się za nas grzeszniki.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.